2015. március 24., kedd


Március 24-e egy angyali nap, mert korábban ezen a napon Gábriel arkangyalt ünnepelték. Gábriel az Ószövetségben és az Újszövetségben is szerepel. Az Ószövetségben elsősorban értelmezéseket közvetít, szövegeket magyaráz meg Dániel prófétának. A megértést elősegítő magyarázatai segítik a próféta tetteit. Az Ószövetségben Gábriel angyal így magyarázta meg Dániel próféta látomásának értelmét:

Gábriel Arkangyal
„Erre odajött, ahol álltam. Amint közeledett, olyan rémület vett rajtam erőt, hogy elvágódtam. Megszólított: "Értsd meg, emberfia, hogy a végső időkre vonatkozik a látomás." Míg beszélt hozzám, mély kábulatban hevertem arccal a földön. De ő megfogott, és fölsegített. Aztán így szólt hozzám: "Nézd, tudtodra adom, mi történik a harag végső idején, amikor véget ér a kiszabott idő. Az a kétszarvú kos, amelyet láttál: a médek és a perzsák királya, a kecskebak pedig Javan királya. A nagy szarv, amely a szeme közt van: az első király. Az, hogy összetört és négyen léptek a helyébe (azt jelenti): négy ország keletkezik népéből, de nem lesz olyan erejük, mint neki. Uralmuk végén, amikor teljessé válik a gonoszság, egy ravasz és cselszövő király támad. Nagy hatalma lesz, bár nem a maga erejéből. Hallatlan módon pusztít, és sikerrel jár a vállalkozása. Irtja a hatalmasokat és a szentek népét. Ravaszsága miatt sikerre viszi keze a cselszövést. Erre szíve felfuvalkodik, és minden lelkiismeret furdalás nélkül sokakat megöl, sőt még a fejedelmek Fejedelmének is nekitámad. Akkor utoléri a vég, nem is kell hozzá emberi kéz.”

S Gábriel arkangyal volt az is, aki a 70 évről szóló prófécia jelentését megértette Dániellel:
„Hetven hete van népednek és szent városodnak. Akkor véget ér a gonoszság, lepecsételik a bűnt és levezeklik a vétket. Elérkezik az örök igazság, megpecsételik a látomást és a jövendölést, és fölkenik a Szentek Szentjét. Tudd meg és értsd meg: Attól, hogy elhangzik a parancs: Jeruzsálem épüljön fel újra, hét hét telik el a felkent Fejedelemig. Hatvankét hét alatt újra felépül az utca és a fal, mégpedig sok szorongattatás közepette. Hatvankét hét elteltével megölnek egy Fölkentet, (bírói ítélet) nem lesz neki. A várost és a szentélyt elpusztítja egy eljövendő nép és vezér. Áradat vet neki véget, s a háború és az elhatározott pusztulás mindvégig tart. Egy hétre szövetséget köt sokakkal, s a hét közepén megszünteti a véres- és ételáldozatot. A templom szárnyán vészt hozó undokság lesz, egészen végig, míg a kiszabott büntetés rá nem zúdul a pusztítóra."

Gábriel Arkangyal a hírhozó

Lukács evangéliuma Gábrielt úgy említi, mint Isten hírvivőjét, küldöttjét. Az Újszövetségben már nem szöveget értelmez, hanem konkrét kinyilatkoztatásokat, isteni üzeneteket közvetít. Előbb Zakariás papnak adja hírül Keresztelő János születését, aki nagy tetteket fog végrehajtani:

Angyali üdvözlet
„Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt,  a papi szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölőáldozatot. A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölőáldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölőáldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá: "Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt; bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel, Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és őelőtte jár az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé."
Zakariás így szólt az angyalhoz: "Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előrehaladott korú." Az angyal pedig így válaszolt: "Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek."

Ezután Názáretben Máriánál is megjelenik, átadva az angyali üdvözletet, vagyis a Szentlélek révén, Jézus születését és jövendő, messiási hivatását:

Angyali üdvözlet

„A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: "Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!" Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés.
Az angyal ezt mondta neki: "Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége."
Mária megkérdezte az angyalt: "Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?" Az angyal így válaszolt neki: "A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. Íme, a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen."
Ekkor így szólt Mária: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!" S ekkor eltávozott tőle az angyal.”

Gábriel Arkangyal és a magyar szent korona

magyar szent korona
Egy legenda szerint III. Ottó német-római császár a lengyel uralkodónak ígérte oda Attila koronáját, miközben azt István, a magyarok fejedelme is szerette volna megkapni. III. Ottó 1000-ben megkerestette és föl is tárta Nagy Károly sírját, ahol megtalálta a koronázási jogart és a koronát. A két értékes koronázási szimbólumot Ravenna érintésével Rómába vitte, ahova 1000. október 2-án érkezett meg. Ottó és II. Szilveszter pápa közösen megegyezett, hogy az értékes a hun Attilától származó koronát a lengyel uralkodónak adják oda.

Az éjjel azonban II. Szilveszter pápa álmot látott, melyben Gábriel arkangyal arra figyelmeztette, hogy a koronát ne a lengyel királynak adja, hanem annak a követnek, aki másnap reggel elsőként érkezik hozzá. Másnap reggel az Árpád családból származó István magyar fejedelem követe, Asztrik apát érkezett a pápához és az uralkodójának kérte a koronát. Ezzel is kifejezve a magyarság szándékát, hogy a keresztény hitbe térjen meg. Szilveszter pápa megáldotta a koronát, és egy apostoli keresztet is küldött vele együtt, valamint egy levelet, melyben a magyarok királyát apostoli jogokkal ruházta fel. Ezzel kinyilvánította, hogy a koronát nemcsak az Istentől származó földi hatalom közvetítőjének, hanem egyben a magyar állam megtestesítőjének is tekinti. Így Attila öröksége egy rokon nemzetet avatott kereszténnyé.

Gábriel Arkangyal az üdvözlet, a remény és a büntetés

Egyes apokrif iratok szerint a Szodomát és Gomorát elpusztító angyalok között is ott volt Gábriel. Az ezoterikus tanokban Gábriel az igazság angyala és az Édenkert őrzőjének a feje. Mivel az édenbe való bejutás csak rajta keresztül lehetséges, ezért Gabriel arkangyal egyben a remény angyala is. Ő az, aki mindig reményt ad az embereknek. Ábrázolása mindig valami fensőbbséges erőt sejtet mindenkivel szemben, amitől a gonosz fél. Hatalmas szárnyakkal ábrázolják, mely a természetfeletti erejét jelképezi. Ő volt, aki, mint az éden őrzője kiüldözte Ádámot és Évát a Paradicsomból.

Gábriel arkangyal
Március 24-e az ő, Gábriel Arkangyal napja. E nap a rend, a fegyelmezett viselkedés ideje, mert ez jellemzi az arkangyalt is. Gábrielről évszázadokon keresztül a Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának estéjén emlékeztek meg. Gábriel arkangyal az Isten számára továbbított üzenetek miatt (egyébként az angyal szó hírvivőt jelent), a kommunikáció, a kommunikációs eszközök, mint a telefon, vagy az email védőszentje. Szorosan hozzá kötődik a március 25-e, az Angyali üdvözlet, azaz Gyümölcsoltó Boldogasszony napja is. A keresztény tanok szerint ezen a napon tudatta Gábriel arkangyal Máriával, hogy Jézusnak fog életet adni. A karácsonyt pontosan kilenc hónappal megelőző Gyümölcsoltó Boldogasszony napját Európa szerte megünneplik. A magyar vallásos néphagyományban Gyümölcsoltó Boldogasszony az oltás, szemzés napja. Mind a mai napig általános szokás, a mezőgazdasággal, a kertészkedéssel foglalkozók körében, hogy ezen az ünnepen kell oltani, szemezni a fákat, hiszen Szűz Mária is ekkor fogadta méhébe Jézust. A népi megfigyelés szerint e napon kezdenek visszajönni a vándormadarak is.

Az égből érkező, onnan megértés, reményt és üzenetet hozó Gábriel Arkangyalt ünnepeld te is az égbe írt csodás fényüzenetekkel!

Tagged: , , , , ,

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

Keresés ebben a blogban

Közreműködők

Facebook

Kapcsolatfelvétel

Név

E-mail *

Üzenet *